Антитръстова политика

Оксилайф ЕООД е създадена, за да отговори на предизвикателствата на бизнес средата във физикалната медицина и медицината на дълголетието в 21-ви век и ние се ангажираме
да отговорим на тези предизвикателства успешно.

На първо място сред тях е нашият ангажимент да провеждаме нашата дейност напълно почтено. Нашата репутация за почтено и надеждно бизнес поведение, изградена от много хора през последните години, ще бъде изпитвана и доказвана във всяка една търговска сделка,
която осъществяваме. Ние сме по-глобални, динамични и насочени към потребителите повече от всякога. Но стремежът ни към конкурентни постижения и удовлетвореност от страна на клиентите започва и завършва с нашата ангажираност към законно и етично поведение и като компания стремяща се да стане глобална ние трябва да създадем и да следваме набор от глобални правила.
Нашият Кодекс за бизнес поведение (“КБП” или “Кодексът”) е нашето ръководство за етично и законосъобразно поведение. Той ясно определя очакванията на Компанията за законосъобразно и етично поведение от страна на всеки служител – задължение, което всъщност е условие за работа. От всички директори, длъжностни лица, служители и
представители на Оксилайф ЕООД се очаква да осъществяват дейността на Компанията
в съответствие с най-високите стандарти за професионална етика, финансова почтеност и законност.
Всеки от нас има много планове за времето си, но информацията, съдържаща се в този КБП ще има резултат, само ако отделим време и вложим усилие да прочетем материалите и прилагаме тези стандарти на поведение във нашите бизнес дейности. Ако някой от аспектите на КБП не ви е ясен или ако имате въпроси за ситуация, пред която сте изправени, вашите въпроси и притеснения могат да бъдат обсъдени директно с вашия пряк ръководител, представител на обслужващата фирма по Човешки ресурси или с Медицинския Директор, който отговаря и за корпоративната законосъобразност.
Също така, можете да се свържете с Горещата линия на Оксилайф ЕООД по въпросите на Законосъобразността от всяка от страните по целия свят чрез интернет страницата ни.
Всяко схващане, че познанията по законосъобразност и етично бизнес поведение не допринасят за нашия “краен” успех, е погрешно. Ако Оксилайф ЕООД, чрез работата на своите  длъжностни лица и служители, не успее да постигне или да надмине нормите за поведение, описани в това ръководство, този неуспех би могъл да застраши финансово Компанията, да навреди на хората и да унищожи един от най-ценните активи на Оксилайф ЕООД – нейната
репутация. Поддържането на този най-ценен корпоративен актив е въпрос от първостепенна важност за нашия траен успех и отговорност, която всички ние споделяме.
Нашето бъдеще несъмнено ще донесе още по-конкурентна среда и трябва да сме готови да посрещнем нейните предизвикателства; но ние трябва да сме готови да го направим, без да пренебрегваме нормите на етично поведение, които са крайъгълният камък за начина, по
който извършваме нашата дейност.

Декларация за почтеност

За нашата политика………………………………………………………………………………. 1
Кой закон се прилага ……………………………………………………………………………. 2
Освобождаване от изпълнение ………………………………………………………. 2
Без репресивни мерки ……………………………………………………………………. 3
Гореща линия по въпросите на Законосъобразността………………………… 3

Лична неприкосновеност…………………………………………………………………………… 4
Конфликти на интереси …………………………………………………………………………….. 5
Търговия с ценни книжа ……………………………………………………………………………. 5
Корпоративни възможности ……………………………………………………………………… 7
Подкупи и корупция ………………………………………………………………………………….. 7
Заплащане на подаръци, пътувания и забавления на държавни служители . 11
Политическа дейност и дарения ………………………………………………………………. 13
Приемане / предоставяне на подаръци на частни клиенти и доставчици ….. 13
Благотворителни дарения и корпоративни спонсорства …………………………… 14
Използване услугите на трети страни ……………………………………………………….. 14
Странична заетост, Бизнес интереси и Инвестиции …………………………………… 14
Употреба на софтуер ……………………………………………………………………………….. 15
Защита на активите на Компанията и поверителност ………………………………… 15
Точност на финансовите отчети ……………………………………………………………….. 16
Комуникации с обществеността ……………………………………………………. 16
Компенсации и социални придобивки ………………………………………….. 17
Без дискриминации / равни възможности / без тормоз…………………. 17
Съдействие при разследването на закононарушение ……………………. 18
Управление на архивите ……………………………………………………………….. 18
Нашата Работна Среда
Работно място без наркотици ……………………………………………………….. 19
Здраве и безопасност …………………………………………………………………… 19
Детски труд, принудителен труд и други човешки права ……………….. 20
Разпоредби за околна среда …………………………………………………………. 20
Работа на различни пазари
Анти-бойкот …………………………………………………………………………………. 20
Федерални наказателни закони при измама …………………………………. 21
Гражданска отговорност……………………………………………………………….. 21
Пране на пари ………………………………………………………………………………. 21
Нарушаване на анти-тръстовите правила и законите за лоялна
конкуренция ………………………………………………………………………………… 22
Търговски Санкции ……………………………………………………………………….. 25
Закони за превоз и митнически такси ……………………………………………. 26
Заключение и Обобщения
Нашата политика накратко ……………………………………………………………. 27

За нашата политика

Една от основните ни ценности в Оксилайф ЕООД е нашият ангажимент към почтеността.
Начинът, по който правим бизнес и по който се отнасяме към другите, ще определи виждането на останалия свят за Компанията. За нашите клиенти и доставчици и за всички наши служители, както и за общностите, където живеем и работим, е важно Оксилайф ЕООД да бъде позната с
почтеността на своите хора и своите високи стандарти на бизнес поведение.
Етичното поведение може да означава повече от спазването на закона – но то започва със закона. Вие имате прякото задължение да придобиете достатъчни познания за законите, свързани с вашия район и вашите конкретни отговорности и задължения, за да разпознавате ситуации или поведение, които пораждат правни и етични въпроси и кога да потърсите правен съвет.
Задължение на ръководството е да осигурява и улеснява съблюдаването на нашия висок стандарт за етично поведение, като ясно дефинира изискванията на КБП и като подкрепя справедливото му прилагане към целия персонал.
Целта на КБП е да обобщи политиката на Компанията като цяло и да предостави насоки за правилно поведение в области от особено значение. Той обяснява основните очаквания на Компанията за вашето професионално и лично поведение. Кодексът не описва всяко конкретно поведение, което е неприемливо или незаконно. Това, че определен курс на поведение не е
дискутиран тук, не означава, че действието е приемливо и/или законно.
Компанията очаква всеки директор, длъжностно лице, служител и представител добросъвестно да полага усилия да разбере и да спазва както посланието, така и духа на политиките на Оксилайф ЕООД и приложимото законодателство.
Съгласно това очакване, всеки директор, отговорник, служител или представител е задължен да докаже, че ще се съобразява с КБП. Когато се докладва за предполагаемо нарушение на КБП, Компанията ще предприеме бързи и подходящи действия в съответствие с приложимото
законодателство и добрите бизнес практики. Неспазването на стандартите, установени в този КБП, поставят Вас, Вашите колеги и Компанията в риск, и могат да доведат до дисциплинарни мерки срещу Вас, включително освобождаване от работа. При определени обстоятелства неспазването на този КБП може също така да доведе до препращане на въпроса към съответните държавни отговорни органи.
Не е възможно да разгледаме всяка ситуация, с която може да се сблъскате. В  крайна сметка, ние трябва взаимно да се подкрепяме в нашия ангажимент да правим бизнес по правилния начин и когато не сме сигурни за правилната посока на действие, трябва да потърсим съвет от колеги или да се консултираме със съветника по правните въпроси на Компанията. В някои случаи ситуацията може да е толкова сложна, че да са необходими допълнителни насоки.
Медицинският Директор и Управителя са на разположение за оказване на съдействие. В случай, че възникне ситуация, която не е обхваната от Кодекса за Бизнес Поведение, всяко лице е длъжно незабавно да се свърже със своя пряк ръководител (супервайзър), по Горещата линия по въпросите на Законосъобразността на Оксилайф ЕООД ( виж. “Горещата линия по въпросите на Законосъобразността” в това ръководство) или да се обърне към медицинския директор(МД). КБП лежи в основата на програмата по Законосъобразност на Оксилайф ЕООД и като такава се ръководи от МД.

Моля, дръжте копие от КБП на удобно място, за да можете да направите справка с него в бъдеще. Допълнителни копия можете лесно да намерите на интернет страницата на Оксилайф ЕООД (www.oxylifebg.com) или във вътрешната мрежа на Оксилайф ЕООД. Тъй като Оксилайф ЕООД е учредена в България, на територията на ЕС, законите на България и правилата на ЕС често обхващат нашите дейности по целия цвят, както и бизнес дейностите на служителите,
където и да живеят или работят. Понякога е възможно да възникнат конфликти между приложимите закони в две или повече страни. Когато се сблъскате с такъв конфликт, особено важно е да се консултирате със съветника по правните въпроси на компанията или с МД, за да разберете как да разрешите този конфликт правилно.
При ограничени и наложителни обстоятелства МД може да разпореди освобождаване от изпълнение на разпоредбите на този КБП.
Освобождаването от изпълнение на КБП за директори и висши служители може да се извърши единствено от Управителя и собственика на компанията, и се оповестява своевременно съгласно изискванията на приложимото законодателство или наредба.
След прочитането на КБП, може да имате въпроси или да се сблъскате със ситуации, за които смятате, че не са обхванати в достатъчна степен от този кодекс. За да направите справка или да потърсите обяснение във връзка с действащото законодателство или въпроси, свързани с бизнес практиките, може да изберете да се обърнете към прекия си ръководител, към местния мениджър по законосъобразност или към МД.
Всеки служител, длъжностно лице, директор или представител има правото и е насърчаван да се обръща директно към МД, без каквато и да е необходимост да прави справка с прекия си ръководител или да получава разрешение от прякото ръководство.

Медицински директор Оксилайф ЕООД
Телефон: +359 896 681158
E-mail:
info@oxylifebg.com

Всички служители, длъжностни лица, директори или представители са задължени да съобщават за нарушения на закона или на КБС на Оксилайф ЕООД, на които са станали свидетели. Оксилайф ЕООД има Политика за действия без репресивни мерки, която ви предпазва от репресивни мерки когато докладвате съображенията си добросъвестно.

Без репресивни мерки

Компанията иска да знаете, че стига да действате добросъвестно, може да повдигнете всеки въпрос или да споделите всяко притеснение, свързани с правен или етичен проблем, без да се страхувате, че може да бъдете дискредитирани или да застрашите работата си. “Добросъвестност” не означава, че задължително трябва да бъдете прави, а че трябва да казвате истината, както я разбирате. Ако смятате, че сте насърчавани или върху вас се оказва натиск да нарушите закона, или пък сте свидетел на нещо, за което мислите, че може да представлява нарушение, вие трябва незабавно да сведете това до знанието на Компанията. Нарушение от страна на всеки директор, длъжностно лице, служител или представител е да налага санкции или да предприема други нежелани действия срещу онези, които добросъвестно съобщават за нарушение на КБП. Директори, длъжностни лица, служители или представители, които предприемат репресивни мерки срещу други лица за докладване на даден въпрос или проблем, ще бъдат обект на дисциплинарни мерки, стигащи включително до уволнение. Моля, обърнете внимание на Политиката за действия без репресивни мерки на
Компанията и веднага съобщете за всякакви съмнения за действия с репресивни мерки.

Гореща линия по въпросите на Законосъобразността

Един от начините за съобщаване на въпроси или съображения, относно законосъобразността, е посредством Горещата линия за Законосъобразността, която е активна 24 часа в денонощието, седем дни в седмицата. Горещата линия е подходящо място за уточняване на въпросите разгледани от КБП, включително съмнително счетоводство, вътрешни проверки и одити и ви позволява, ако предпочитате, да зададете въпросите си анонимно.
Насърчаваме ви да свеждате проблемите, свързани със законосъобразността, до знанието на Компанията, като можете да правите това, без да посочвате име. Няма никакви записи или устройства, с които може да бъдете идентифицирани или номерът ви да бъде проследен.

Лична неприкосновеност

Да работиш за нашата компания
Политика на Компанията е да защитава личния живот на своите служители. В тази връзка:
Ø От вас се изисква да съблюдавате всички приложими закони за поверителност и за защита на данните, подзаконови актове и конвенции.
Например, законите на България и ЕС за поверителност и ЗЗЛД обръщат особено внимание
на защитата на индивидуалните медицински, финансови и потребителски данни, както и информацията за децата. Директивата за правото на неприкосновеност на личния живот на Европейския съюз съдържа разпоредби, които твърдо защитават медицинските и здравни данни, информация, разкриваща расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, или информация за сексуалния живот на индивида.
Ø Тъй като законодателството в областта на защитата на личната неприкосновеност е подробно и сложно, трябва да се консултирате със съветника по правните въпроси на Компанията или с МД преди създаването, разпространението или ревизирането на база данни или друга система, чрез която Компанията събира, използва или разкрива лична информация за някое лице или информация за финансите на лицето, неговото здравно или медицинско състояние,
расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, или сексуален живот, или всяка друга чувствителна лична
информация.
Ø Като общо правило, доколкото Компанията е имала достъп до личната информация на дадено физическо лице, политика на Компанията е да използва тази информация само за ограничени, разрешени цели и да не оповестява тази информация, освен съгласно действащото законодателство след консултация със съветника по правните въпроси или с МД. Електронни комуникации, създадени чрез използване на устройства и системи на Компанията, не са частни и Оксилайф ЕООД си запазва правото съгласно приложимото законодателство да
има достъп, да преглежда и използва всички комуникации, записи и информация, създадени, предадени и съхранени чрез използване на ресурси на Компанията. Допълнителна информация относно политиките за ИС на Компанията е налична в Интернет.
Ø Преди разработване на каквато и да е политика за поверителност вие трябва да се консултирате със съветника по правните въпроси на Компанията или с МД, независимо дали за използване във връзка с Интернет или по друг начин, както и да поддържате адекватни процедури за съответствие с приетата политика.

Конфликти на интереси

Конфликт на интереси може да възникне, когато личните интереси на дадено лице се сблъскат по някакъв начин – или дори има вероятност да се сблъскат – с интересите на Компанията като цяло. Ситуация с конфликт на интереси може да възникне, ако директор, длъжностно лице, служител или представител предприема действия или има интереси, които могат да затруднят обективното и ефективно изпълнение на неговите/нейните работни задължения. Конфликт на интереси възниква също и ако директор, длъжностно лице, служител, представител или член на неговото/нейното семейство, получава неправомерно лични облаги в резултат на позицията си в Компанията. Търговия с ценни книжа, Корпоративни възможности и Странична заетост, Бизнес интереси и инвестиции са примери за специфични области, при които може да възникне конфликт на интереси.
Потенциални конфликти на интереси и транзакции със свързани страни трябва да се разкриват писмено на МД или на съветника по правните въпроси, и да се документират правилно според политиката на Компанията. Наличието на конфликт на интереси не е непременно нарушение на нашия Кодекс за бизнес поведение, но неоповестяването му е.

Търговия с ценни книжа

При осъществяване дейността по Оксилайф ЕООД ваше достояние може да стане съществена
информация за Компанията или други лица, с която инвестиращата общност не разполага (“съществена непублична информация”). Трябва да спазвате конфиденциалността на съществената непублична информация и не може да я използвате във връзка с покупко-продажбата на фирмени ценни книжа или ценни книжа на друго лице, за което се отнася информацията, или да я използваме за даване на съвет на друго лице за информацията.
Законите на много страни, особено на ЕС и България, забраняват покупката или продажбата на акции или други ценни книжа на компанията, докато имате съществена непублична информация. Съгласно политиката на Компанията и законите на България, информацията е съществена, ако:
Ø има значителна вероятност разумен инвеститор да счете информацията за важна при определяне дали да търгува с ценна книга, или
Ø информацията, ако стане публично достояние, е вероятно да повлияе на пазарната цена на фирмените ценни книжа. Информацията може да е съществена, дори ако е свързана с бъдещи, спекулативни или непредвидени събития и дори ако е съществена само когато се разглежда в комбинация с информация, която е публично достояние. Съществената информация може да е
положителна или отрицателна. Непубличната информация може да е съществена дори по отношение на фирми, които нямат публично търгуеми акции, като тези с неизплатени облигации или банкови заеми. Следователно, в зависимост от фактите и обстоятелствата, информацията, която може да се счита съществена, включва, но без да се ограничава до:

Потенциална или действителна


· съобщения или прогнози за приходи или изменения в предходни обявени съобщения или прогнози;
· финансови резултати;
· отчисления и добавки към резерви за лоши дългове;
· разширяване или свиване на дейността;
· нови продукти, изобретения или открития;
· важен съдебен процес или правителствени действия;
· сливания, придобиване, тръжни оферти, съвместни предприятия или промени в активите;
· промени в препоръките на анализаторите или кредитни рейтинги;
· събития, отнасящи се до фирмените ценни книжа (напр. дефолт по привилегировани ценни книжа, договори за изкупуване на ценни книжа, планове за обратно изкупуване, разделяне на акции, промени в дивиденти, промени в правата на акционерите или публична или частна продан на допълнителни ценни книжа);
· промени в контрола на Компанията или извънредни управленски решения;
· извънреден заем;
· проблеми с ликвидността; и
· промени в одиторите или уведомление до одиторите, че Компанията не може повече да разчита на одиторски доклад.
Не трябва да търгувате акции или други ценни книжа на Компанията, докато разполагате с такава съществена непублична информация. Ако съществената непублична информация включва и друга компания (при ситуация на сливане, например), вие също не може да търгувате с тази фирмена акция или да разкривате информацията на някой, който може да търгува. Това важи независимо дали получателят на информацията е свързано лице с вътрешния човек или е юридическо лице като тръст или корпорация, и независимо дали получавате парична облага от получателя на информацията. Всеки, който нарушава
тези закони, може да подлежи на принудително изземане, финансови санкции и затвор.
Информацията ще се счита “публична” на третия работен ден, след като тази информация бъде публично съобщена от съответния служител на Компанията. Оксилайф ЕООД, нейните директори, длъжностни лица, служители и представители могат да носят наказателна и гражданска отговорност за нарушаване на закона за ценните книжа. Длъжностни лица, служители и представители, които нарушават тази политика, подлежат на дисциплинарни наказания, до и включително прекратяване на трудовото правоотношение. Също така може да бъде поискана и оставка от МД И Управителя.

Подкупи и корупция

На директори, длъжностни лица, служители и представители се забранява лично да се възползват от или да предоставят на други лица възможности, станали им известни чрез използването на корпоративна собственост, информация или позиция, без съгласието на Управителя. Никой директор, длъжностно лице, служител или представител няма право да използва корпоративна собственост, информация или позиция за неправомерно лично облагодетелстване, нито да се конкурира пряко или непряко с Компанията. Директорите,
длъжностните лица, служителите и представителите имат задължение към Компанията да действат в полза на нейните законни интереси, когато възникне възможност за това. Свържете се с МД за насоки относно потенциални конфликти.
Подкупите са незаконни, независимо дали става дума за предлагане на подкуп на държавен служител (подкупване на представител на публичния сектор) или на частна компания или лице (подкупване на представител на частния сектор). Той вреди на общностите, в които работим. Ние трябва активно да подкрепяме усилията за прекратяване на подкупничеството. Всеки от нас трябва стриктно да спазва всички местни и екстериториални закони за борба с подкупите. Екстериториалните закони за борба с подкупите са законите, с които една страна забранява подкупите в други страни. Никога не трябва да предлагаме подкупи под каквато и да е форма,
включително:
· “рушвети” – дори малки суми;
· плащане за неправомерно осигуряване на одобрения от регулаторните органи, благоприятно данъчно и митническо отношение, лицензи, разрешителни или други облаги;
· плащания на конкуренти за обмяна на конфиденциална информация;
· платени или изискани нерегламентирани комисионни свързани с корупционни намерения;
· неуместни възнаграждения за клиенти;
· плащания за осигуряване на благоприятни условия от кредитори, като например банки.

Въпреки че подкупите са незаконни и в разрез с Политиката на Компанията, без значение дали подкупът е предложен на държавен служител или на частно лице, клиент или доставчик, за всеки отделен случай съществуват съображения, с които служители на Оксилайф ЕООД трябва да са наясно.

Подкупи и корупция

“Нещо ценно” е широко понятие. Освен парични средства, то също така включва почти всякаква форма на облага, включително ползи за членовете на семейството и дори възможността за насочване на ползи към друго лице. Примери за това са:
· Парични средства, парични еквиваленти или други облаги (пътнически чекове, пътни бонуси);
· Лични услуги;
· Работа или предложение за работа;
· Благотворителни помощи в полза на длъжностно лице;
· Политически дарения; и
· Използване на материалната база на Компанията (включително, но не само самолети, къщи, превозни средства, кораби и т.н.) от държавни служители или техни служители, което не е свързано с целите на промотирането, демонстрирането или разясняване относно продукти или услуги на Компанията.
б) Международните Счетоводни стандарти изискват от дружествата да поддържат книги и регистри, които точно и безпристрастно да отразяват всички бизнес сделки, като за тази цел поддържат процедури за вътрешен счетоводен контрол. Наред с другите неща, тези разпоредби имат за цел да предотвратят формирането на «черни каси», зад балансови сделки и неуместно класифициране на разходите, които може да са средство за плащане на подкуп и укриване естеството на плащането.
Местните бизнес практики, които пренебрегват или дори извиняват тези практики, не са защита. Всеки служител, който прави или предоставя възможност за подаръци, предложения или обещания за нещо ценно в нарушение на тази политика, е обект на сериозни дисциплинарни действия от страна на Компанията, включително уволнение. Даването на пари на трета страна или посредник, със знанието или с намерението тази трета страна да направи неуместни или незаконни подаръци, предложения или обещания или умишлено да пренебрегне фактите по сделката (ите) само по себе си също е незаконно.

Кой е Държавен служител?


За целите на политиката на Компанията, определението за „държавен служител“ трябва да се разбира в много широк смисъл и да включва, но не само, длъжностни лица от митническите и имигрантските служби; избрани и назначени длъжностни лица, като законодатели, кметове,
министри и всички останали служители на държавни постове; длъжностни лица или служители на публични международни организации като ООН, Световната банка и Международния валутен фонд; различните регулаторни органи, свързани с лечебните заведения и здравни и санитарни власти; служители на политически партии или кандидати за политически постове.
От изключителна важност е, че всички служители, независимо от ранг или длъжност, на държавните или контролираните от държавата монополи, са държавни служители.

Какво означава това?

Това означава, че за целите на политиките на Компанията, всяко лице, което работи за правителството, от министър-председателя до пощенския куриер, се счита за „държавен
служител“. Съгласно тези политики всеки служител в Съда, включително съдиите, чиновниците и т.н. са “държавни служители”. “Държавните служители” също могат да включват членове на семействата на държавни служители или лица, подставени от държавен служител да получат нещо ценно, ако това ценно нещо, предлагано на член на семейството или друго подставено лице е наистина просто начин за извличане на облаги от страна на държавния служител.

Ако имате въпроси относно това дали едно лице, участващо в сделка, попада в обхвата на съответните закони за борба с корупцията, трябва да се консултирате с МД.

Заплащане на подаръци, пътувания и забавления на държавни служители


Законът забранява предоставянето на „нещо ценно“ на чуждестранни длъжностни лица, съгласно тесните насоки.
Подаръци: Нямате право да предлагате или правите подаръци на държавен служител с очакването, че това предложение или подарък ще осигури на Компанията конкурентно предимство. Всеки подарък за държавен служител трябва да бъде в строго съответствие с тази Политика.
Като общо правило се прилагат следните принципи: (i) никога не се позволяват парични подаръци за държавни служители; (ii) малки подаръци с логото на Компанията могат да се предоставят на държавен служител в знак на уважение и учтивост или в замяна на гостоприемство; (iii) подаръкът трябва да е с номинална стойност, обичайна за съответната
страна и да е подходящ за случая; и (iv) подаръкът трябва да бъде разрешен съгласно местното законодателство и указанията на съответния държавен орган. Преди да предлагате или да раздавате подаръци на държавни служители, включително служители на монополните клиенти
на Компанията, трябва да получите писмено одобрение от МД на Компанията. Подаръците трябва да бъдат купувани разумно и да бъдат оправдани съгласно Глобалната политика на Компанията за разходи за подаръци.
Пътни разходи: : Като цяло въпросите за пътуванията и забавленията са регламентирани в Глобалната политика за пътувания и забавления на Компанията. Всички плащания от страна на Компанията за пътуване и настаняване на държавни служители обаче (включително и нашите
клиенти монополисти) трябва да бъдат одобрени предварително от МД.
Като общо правило се прилагат следните принципи: (i) ще бъдат възстановявани само разходите, пряко свързани с насърчаването и улесняването дейността на Компанията; (ii) ще бъде възстановявана само разумната стойност на самолетните билети (без първа класа); (iii)
Компанията няма право да избира определени държавни служители, които ще пътуват (по-скоро държавната институция или клиентът на Оксилайф ЕООД трябва да направят това); и (iv) могат да бъдат възстановявани само разходите за пътуване на определените длъжностни лица, но не и тези, направени от членовете на семействата на длъжностните лица.
Бизнес развлечение: Не може да развличате правителствени длъжностни лица, с очакване, че това развлечение (или предложение за развлечение)  ще осигури на Компанията конкурентоспособност. Бизнес привилегия или развлечение, които биха били подходящи при търговски отношения с наши клиенти не-монополисти, може да не са подходящи при търговски отношения с клиенти монополисти (правителствени длъжностни лица). Забавления за държавни служители са разрешени само в случаите, когато разходите са

 • директно свързани с промоция, демонстрация или разясняване на бизнеса на компанията;
 • на разумна стойност, за конкретен случай и като цяло за определен период от време;
 • разрешени според местното законодателство и насоките на работодателя
  на длъжностното лице;
 • съизмерими с местните обичаи;
 • не са неуместни. Ако имате съмнение дали разходът за развлечение е
  подходящ, трябва първо да се свържете с МД . При всички случаи, трябва да се уверите, че каквито и да било подаръци, пътуване или развлечение, осигурявани на правителствени длъжностни лица, отговарят напълно на всички политики на Компанията, независимо от местните обичаи или практики.
  Плащания за улесняване или “ускоряване”: В някои държави, държавните служители искат незначителни плащания, за да изпълнят бързо или за да улеснят рутинни държавни действия. Подобни плащания се разрешават единствено при следните обстоятелства:
  Ø Плащането е незначително;
  Ø Плащането е за осъществяване на рутинно държавно действие и Компанията иначе е спазила всички изисквания за държавното действие. Рутинните държавни действия не включват решения по собствена преценка, отнасящи се до
  търговската дейност;
  Ø Плащането не е част от серия от сходни плащания и
  Ø Плащането е в съгласие с местните закони, разпоредби и практика или няма алтернатива за улеснение на рутинното държавно действие..

Политическа дейност и дарения

Служителите, в качеството си на физически лица са окуражавани да участват в политическия процес. Обаче, вие трябва добросъвестно да избягвате да подкрепяте отделен кандидат или въпрос, дори ако с това изглежда, че придавате престиж на Компанията. При никакви обстоятелства не може да използвате бланки на Компанията във връзка с лично участие в политическия процес. Също така, при никакви обстоятелства Компанията няма да възстанови сума на никой служител за
това, че е направил лично политическо дарение.
В качеството си на представител на Компанията, може само да участвате в поддръжнически политически дейности, ако са специално организирани от Управителя. Ако политическата дейност включва политически дарения от Корпорацията или от който и да е от нейните филиали, било то парични или предметни, трябва да бъдат предварително одобрени от МД на Компанията. Трябва точно да записвате даренията в книгите и архивите на Компанията. Освен това, трябва да внимавате да не се занимавате с дейности, които могат да бъдат счетени за лобиране. Лобирането е предмет на различни федерални, национални и местни закони и налага изисквания за докладване, както и предварително одобрение от МД. Ако имате въпроси относно политическите действия, консултирайте се с МД на Оксилайф ЕООД.

Съображения за подкупи на представители на частния сектор

Приемане / предоставяне на подаръци на частни клиенти и доставчици Оксилайф ЕООД не желае търговска дейност, осъществявана чрез неуместното използване на бизнес привилегии. Трябва да сте внимателни към този въпрос. Като директор, длъжностно лице, служител или представител, вие трябва да изпълнявате задълженията и отговорностите си по начин, който е от най-добър интерес за Компанията. Това означава, че не трябва да допускате каквито и да било лични интереси да бъдат в конфликт със способността ви да представлявате най-добрите интереси на Компанията. Използвайте най-добрата си преценка за това кои привилегии с подходящи, но помнете следните принципи. В търговските взаимоотношения с частни клиенти може да давате и получавате подаръци с ниска стойност като знак на уважение или приятелство. Трябва да сте наясно със стойността не само на индивидуалните подаръци, но също и с общата стойност на подаръците, които се дават да едно физическо или юридическо лице за определен
период от време. ПАРИ В КЕШ НИКОГА НЕ СЕ РАЗРЕШАВАТ. Други неприемливи неща включват:
Ø каквито и да било заеми, освен договорни заеми от финансови институции според нормалния ход на търговската дейност;
Ø храни, напитки, развлечения, пътуване или настаняване в квартира, или плащането за подобни неща, освен, когато доставчикът присъства и нещата са пряко свързани с бизнес дейността.

Трябва да сте внимателни не само при приемането на лични подаръци; трябва също така да бъдете внимателни при предоставянето на лични подаръци или ползи на тези, с които правите бизнес. Компанията очаква от вас да изградите силни взаимоотношения с клиента. Това изисква лично внимание и обслужване. Не трябва да развличате разточително или да давате скъпи подаръци на частни доставчици, клиенти или други, с които правите бизнес и те не трябва да очакват подобно отношение от вас.

Подаръците, услугите и развлеченията може да се предложат на частни партита, ако са:
Ø в съгласие с приетата бизнес практика;
Ø не са скъпи и не биха се тълкували като подкуп или възнаграждение; и
Ø в съгласие с настоящия Кодекс и приложимите правни и етични стандарти.

Тъй като редица закони за борба с корупцията касаят частните подаръци, е важно да се свържете с МД на Компанията, както когато давате, така и когато получавате подаръци.
Дори когато са направени добросъвестно, корпоративните дарения с цел благотворителност и корпоративните спонсорства са често проблематични, поради възможна връзка между благотворителността или получателя на спонсорство и държавното длъжностно лице.
Проблематични могат да бъдат също и даренията и спонсорствата, направени по волята на правителството или на клиент, било то притежаван или контролиран от правителството или представляващ частния сектор. Съответно всички корпоративни дарения с цел благотворителност трябва да бъдат предварително одобрени от МД. В определени случаи може да се наложи да се наеме трета компания, за да подпомага дейността на Компанията. Компанията не желае да бъде свързвана с други компании, които не работят в съответствие с нормите на законодателството, както и на нашия КБП и другите ни политики. От време на време може да имате възможността да се ангажирате в трудова заетост, бизнес начинание или инвестиции извън Компанията. Ако е така, трябва да спазвате някои от следните насоки.
Странична заетост или бизнес интереси, които не са свързани с Компанията, включително инвестиции или услуги като директор, висш служител, служител или консултант на други стопански предприятия, е разрешена, при условие че подобна дейност не пречи или не влиза в
противоречие с Вашите задължения и отговорности към Компанията. Дадена заетост или странично бизнес отношение с или значителен финансов интерес у конкурент, сдружаване с клиент, доставчик или конкурент на Компанията трябва незабавно да се разкрие на ръководителя Ви и на МД, и да се документира правилно според политиката на Компанията. “Значителен финансов интерес” означава всеки икономически интерес, който може да повлияе на или изглежда че влияе на Вашата преценка, но изключва вложения в публично търгувани
взаимни фондове, индекс фондове и подобни натрупвания на ценни книжа, когато индивидуалният инвеститор няма право на глас по отношение на инвестициите.
Насърчаваме ви да се включите в благотворителни, професионални и граждански организации, но само ако това не пречи на задълженията ви към Оксилайф ЕООД. В допълнение, ако мислите за придобиване на дял от какъвто и да е тип имущество, от което Компанията би могла да има интерес, трябва  да уведомите МД.

Копирането на софтуер без подходящо разрешение или използване на софтуер извън обхвата на неговия лиценз нарушава политиката на Компанията и – при някои обстоятелства, законите за авторското право, и може да постави Компанията в нарушение на задълженията си към
издателите на софтуер. Тази забрана се отнася за всеки, независимо от държавата, местоположението и / или местните обичаи Всички ние сме длъжни да следим активите на Компанията, включително конфиденциалната информация, и да гарантираме, че тези активи се
използват само за законен бизнес на Компанията и с тях не се злоупотребява и те не се пилеят. Не трябва да използвате съоръжения, материали, оборудване, интелектуална собственост на Компанията или услуги от служителите на компанията за каквато и да е цел, която не е
свързана с търговската дейност на Компанията, без съответното одобрение. “Активи” включва повече от материално оборудване и структури. Повечето от информацията, която разработвате като част от вашата работа, е “служебна” – това е ценен актив на Компанията. Подобна информация би могла да включва точни стратегически, финансови, работни и бизнес планове, документи или база данни. Всяка информация относно наши клиенти, особено информацията, включена в споразумения за конфиденциалност / неразкриване, се счита за “служебна” и на нея трябва да се гледа като на конфиденциална. Моля имайте предвид, че повечето от нашата конфиденциална информация се съхранява електронно. Трябва да пазите електронните данни също толкова внимателно, както бихте пазили който и да е документ на хартиен носител.

Трябва да внимавате да не споделяте служебна информация на Компанията с други,  включително колеги, освен ако не е необходимо да я знаят поради законни бизнес причини. Неупълномощено разкриване би могло да унищожи нейната стойност и да даде нелоялно предимство на други, извън Компанията. Също така помнете, че непреднамерено разкриване (например, чрез нетактични разговори по клетъчните телефони или на обществени места, такива като самолети, асансьори, обществени тоалетни или ресторанти) може да бъде също толкова вредно за Компанията Когато напускате Компанията, не трябва да вземате никаква
конфиденциална информация от Компанията и да я разкривате на конкурент, нов работодател или което и да е друго странично лице или организация.
При изпълнението на задълженията си всеки от нас записва или подготвя информация за нещо. Най-често това са финансови оповестявания, счетоводни книги, бизнес планове, документи за
представяне пред регулаторните органи и отчети за разходи. Много хора, както в Компанията, така и извън нея, разчитат на това, че тази информация е вярна и точна. Ваше задължение е да се придържате към политиките и процедурите на Компанията и да предоставяте само
информация, която е вярна, точна, пълна, обективна, от практическо значение, навременна и разбираема. Компанията е въвела счетоводни процедури, включително такива за вътрешен счетоводен контрол, за да защити активите на Компанията и да осигури точност и надеждност както на финансовата, така и на нефинансовата информация. Следните правила важат за всички:
Ø Да не се поддържат по каквато и да е причина тайни или незаписани средства, активи или разходи.
Ø Никакви пропуски при правилното записване и оповестяване на който и да е фонд, актив или разход на Компанията.
Ø Да няма нито един фалшив или изкуствен елемент, в която и да е книга или запис на Компанията.
Ø Да не се предприемат никакви действия за оказване на влияние, принуждаване, манипулиране или заблуждаване на който и да е независим експерт-счетоводител, зает с одита на финансовите отчети на Компанията.
Ø Да не се извършва никакво плащане от името на Компанията с разбирането, че средствата ще бъдат използвани или може да се използват за друга цел освен за посочената.
Ø Да се докладват (анонимно или конфиденциално, ако предпочитате) на ДКЗ, на комисията по одитите или на Горещата линия по въпросите на Законосъобразността всички подозрения, които възникнат, относно проблеми в счетоводството или одита.

Връзки с обществеността

За да се осигури достоверност на информацията, тя подлежи на преглед както от вътрешни, така и от външни одитори, включително официални правителствени лица. В никакъв случай не трябва да се отклонявате от фирмените процедури и одобрени практики за събиране и отчитане на точна информация. Нито пък трябва да позволявате на началник или колега да изискват от вас да направите това. Нарушенията на достоверната отчетност могат да доведат до дисциплинарни мерки, включително уволнение. Отговорност на всеки служител е да сътрудничи при искания за одит. Управител или негови назначени представители са упълномощени да говорят от името на Оксилайф ЕООД и да уреждат публикуването на
финансовите резултати на Оксилайф ЕООД. Всяко изискване за информация относно
Компанията от инвеститори, анализатори или акционери трябва да бъде отнесено към Финансовия директор на Компанията. Изискването на информация от медиите или други агенти, що се отнася до всякакъв друг тип информация, като например, информация за практики на Законосъобразността, трудови практики или социална отговорност трябва
да бъде отнесено до Мениджър Корпоративни Комуникации. Публикуване на корпоративна информация чрез други средства за съобщение нарушава политиката на Компанията.

Компенсации и Социални придобивки

За да се осигури достоверност на информацията, тя подлежи на преглед както от вътрешни, така и от външни одитори, включително официални правителствени лица. В никакъв случай не трябва да се отклонявате от фирмените процедури и одобрени практики за събиране и отчитане на точна информация. Нито пък трябва да позволявате на началник или колега да изискват от вас да направите това. Нарушенията на достоверната отчетност могат да доведат до дисциплинарни мерки, включително уволнение. Отговорност на всеки служител е да сътрудничи при искания за одит. Управител или негови назначени представители са упълномощени да говорят от името на Оксилайф ЕООД и да уреждат публикуването на финансовите резултати на Оксилайф ЕООД. Всяко изискване за информация относно Компанията от инвеститори, анализатори или акционери трябва да бъде отнесено към Финансовия директор на Компанията. Изискването на информация от медиите или други агенти, що се отнася до всякакъв друг тип информация, като например, информация за практики на Законосъобразността, трудови практики или социална отговорност трябва
да бъде отнесено до Мениджър Корпоративни Комуникации. Публикуване на корпоративна информация чрез други средства за съобщение нарушава политиката на Компанията.
Практиките на Компанията за заплащане и плановете и политиките за социални придобивки са съставени така, че да отговарят на всички приложими закони и правилници, ръководещи продължителността на работното време, заплащането на надниците, получаването на
обезщетение и свързаните с това изисквания за отчетност и уведомяване.

Без дискриминации / равни възможности / без тормоз

Компанията е посветена на равните възможности за трудова заетост и недопускане на дискриминация. Всички служители и кандидати за работа трябва да бъдат третирани без дискриминация или без тормоз въз основа на етнос, раса, цвят, религия, пол, полова идентичност, семейно положение, сексуални предпочитания или сексуална ориентация,
национален произход, възраст, дългогодишен стаж, инвалидност или гражданство в съответствие с всички приложими закони. Тази политика се прилага при наемане, повишение, трансфери, дисциплинарни мерки, обучение, администриране на надница и заплата, и всички други аспекти на трудовата заетост.

Без дискриминации / равни възможности / без тормоз

Лошо отношение или дискриминация, отправени към колега, не се приема. Ние очакваме същото поведение от всички посетители на нашите предприятия, като например настоящи и бъдещи клиенти и доставчици. Сексуалният тормоз е забранен и няма да се допусне. Това включва всяка форма на тормоз от сексуален характер, било то физически или вербален, включително определяне на бонуси, повишения, назначения на привлекателни постове или друго благоприятно действие, свързано с трудовата дейност, поради сексуални услуги или сексуални домогвания; нежелан физически контакт; забележки от сексуален характер; или
други действия или думи, които са склонни да създадат смущаваща, враждебна или дразнеща работна среда.
Служителите трябва да спазват изцяло всички приложими трудови законодателни актове, управляващи дискриминацията в работната среда. Служители, които са въвлечени в каквато и да било форма на забранените дискриминация или тормоз, ще бъдат наказани дисциплинарно по подходящ начин. Служители, които вярват, че са били дискриминирани, трябва да подадат оплакване при техния представител на човешки ресурси и трябва да се чувстват свободни да
се свържат с Вицепрезидента на отдел Човешки Ресурси на Оксилайф ЕООД, по
всяко време. Също така, можете да съобщите на Горещата линия по
въпросите на Законосъобразността (ако желаете анонимно) за
дискриминиращо поведение, насочено към вас или към другите.
Политиката за действия без репресивни мерки на Компанията се отнася
до съобщаване за случаи на дискриминация.

Съдействие при разследване на закононарушение

Политиката за действия без репресивни мерки на Компанията се отнася до съобщаване за случаи на дискриминация.
Политиката на Компанията включва съдействие при разследване от
страна на държавните институции на всякакво криминално поведение
или поведение свързано с измама. Разследванията представляват
юридически казуси, които изискват намесата на адвокат. При никакви
обстоятелства не трябва да говорите по съществени въпроси със
служителите на реда до пристигането на адвоката на Компанията.
Трябва да помолите служителя на закона да се идентифицира и не бива
да издавате информация на Компанията, освен ако служителят има
съдебна заповед, която го налага. Държавните служители имат
единствено право да искат незабавен достъп до документи и архиви,
когато разполагат със съдебна заповед (например заповед за обиск).
Ако при тези условия разследващият държавен орган получи
документи, Компанията има право да направи копия или списък на
иззетите документи. Дори при тези обстоятелства, трябва да положите
всички благоразумни усилия да се консултирате с Главния юрисконсулт
или с ДКЗ.
Всеки служител на закона или друг държавен служител, който иска да
получи информация, следва да бъде уведомен, че Компанията ще
съдейства на разследването, но единствено след като Главния
юрисконсулт или ДКЗ е уведомен, за да могат да предоставят
съответните насоки за реагиранеОсвен разследванията на държавната институция, Отделът по
Корпоративна Законосъобразност може да провежда и собствени
разследвания. От всички служителите на Компанията се очаква да
съдействат изцяло в случай, че Компанията провежда вътрешни
разследвания, свързани със законосъобразността. За повече
информация разгледайте Глобалната политика за разследвания.
Никой директор, длъжностно лице, служител или представител на
Компанията не може да прилага репресии срещу което и да е лице,
което обезпечава на правоприлагащото длъжностно лице каквато и да
било вярна информация, във връзка с извършване или възможно
извършване на каквото и да е нарушение на закона. В допълнение,
нарушение на Политиката за действия без репресивни мерки на
Компанията е да се санкционират служители, които добросъвестно са
повдигнали някакъв правен или етичен казус.

Управление на архивите

Компанията използва Програма за управление на архиви, за
осигуряване на подредено и систематично съхранение, защита и
окончателно унищожаване на архивите на Компанията. Архивите на
Компанията трябва да се съхраняват в определен порядък, за да
отговарят на законовите изисквания, бизнес и юридическите нужди на
Компанията или да се съхраняват според изискванията на закона,
защото се отнасят до очакван съдебен процес, държавни разследвания,
призовки, обвинения или сходни процедури, които замразяват за
неопределен период от време предаването на съответните архиви. За
повече информация и за разглеждане на Графика за съхранение на
архивите, разгледайте Политиката за управление на архивите или се
свържете с Главния юрисконсулт на Компанията..

Нашата Работна Среда

Работно място без наркотици

Компанията се ангажира да гарантира, че всички служители се въздържат
от участие в незаконни дейности с наркотици на работното място.
Незаконните дейности с наркотици се отнасят както за употребата на
незаконни наркотици, така и за злоупотреба с предписани или незаконно
придобити лекарства. За да постигне тази цел, Компанията създаде
Опознавателна Програма по Проблемите с Наркотиците.
Компанията спазва Закона за работна среда без наркотици от 1988 г.
(“‘DFWA”‘), който изисква Компанията да поддържа работна среда без
наркотици и да създава програми в уверение на това, че тези изисквания
се спазват. Законът за работна среда без наркотици конкретно забранява
незаконното производство, разпространение, раздаване, притежание или
употреба на контролирани вещества на работното място. Спазването на
изискванията на Закона за работна среда без наркотици е условие за
Компанията да извършва работа във връзка с определени федерални
държавни договори. Компанията ще предприеме подходящи
дисциплинарни мерки, включително уволнение, срещу всеки служител,
който нарушава тази политика.
Компанията може, при подходящи обстоятелства, но и по собствена
преценка на Компанията, да поиска даденият служител да участва в
програма за оказване на помощ при злоупотреба с наркотици или
рехабилитационна програма

Здраве и безопасност

Всеки служител има пряко задължение да уведоми или представителя
на човешки ресурси в отдела, или Вицепрезидента на отдел Човешки
Ресурси на AOI, в рамките на пет дни, откакто е научил за всяка
постановена криминална присъда, свързана с наркотици – своя
собствена или такава на друг служител – вследствие на поведение на
работното място. Нарушаване на това пряко задължение може да
създаде основание за дисциплинарни мерки, включително уволнение.
Здравето и безопасността на служителите е от първостепенно значение
за Компанията и не се толерират сплашване, заплахи и актове на
насилие. Политиката на Компанията е да осигури работна среда, която е
в съответствие с всички приложими национални и местни закони и
разпоредби, приети, за да защитят здравето и безопасността на нейните
служители
Служители, които нарушават тези закони, излагат на опасност не само
своето собствено здраве и безопасност, но също и здравето и
безопасността на другите служители. По тази причина всеки, който не
спазва тези закони, ще бъде подложен на дисциплинарни действия от
страна на Компанията. Политиката на Компанията е да осигури работна
среда, която е в съответствие с всички приложими национални и местни
закони и разпоредби, приети, за да защитят здравето и безопасността
на нейните служители.
Служители, които нарушават тези закони, излагат на опасност не само
своето собствено здраве и безопасност, но също и здравето и
безопасността на другите служители. По тази причина всеки, който не
спазва тези закони, ще бъде подложен на дисциплинарни действия от
страна на Компанията. Политиката на Компанията е да осигури работна
среда, която е в съответствие с всички приложими национални и местни
закони и разпоредби, приети, за да защитят здравето и безопасността
на нейните служители.
Служители, които нарушават тези закони, излагат на опасност не само
своето собствено здраве и безопасност, но също и здравето и
безопасността на другите служители. По тази причина всеки, който не
спазва тези закони, ще бъде подложен на дисциплинарни действия от
страна на Компанията.
Детски труд, принудителен труд и други човешки права

Alliance One е ангажирана с елиминиране на детския труд,
принудителния труд и други подобни злоупотреби, където има такива, и
с постигането на безопасни и справедливи условия на труд по цялата
верига на доставка. Ангажиментът на Компанията е отразен в нейния
Кодекс с трудови практики в земеделието и в Политиката за детския
труд, които можете да намерите в интернет и на уебсайта на
Компанията на www.aointl.com.
Разпоредби за околната среда

Политиката на Компанията е да провежда своите дейности в
съответствие с всички приложими национални и местни закони и
разпоредби за околна среда, за да се защитава и опазва околната среда.
Още повече, Компанията се стреми да се занимава с доброволни
инициативи, за да подобри показателите на околната среда в
Компанията. От вас се очаква изцяло да спазвате всички приложими
закони и трябва да се свържете с ДКЗ, ако имате каквито и да било
въпроси или опасения по отношение на проблемите по опазване на
околната среда

Работа на различни пазари

Анти-бойкот

AOI прави бизнес по цял свят. Понякога дейностите, предприети в една
държава, могат да имат юридическо въздействие за Компанията
съгласно законите на друга държава, особено съгласно законите на САЩ.
Бойкотът възниква, когато едно лице, група или държава откаже да
работи с определени други хора или страни. Законите на САЩ против
бойкота забраняват на компаниите от САЩ или техните филиали по света
да сътрудничат на който и да е международен бойкот, освен ако той не е
бил одобрен от правителството (напр., икономически санкции, наложени
от Обединените нации). Компаниите от САЩ и филиали по света трябва да
докладват на правителството на САЩ всяка получена молба за участие в
бойкот. Свържете се с ДКЗ, ако се обърнат към вас с покана да участвате,
да се съобразявате, да съдействате или да подкрепяте даден бойкот.

Федерални наказателни закони при измама

Ако вие съзнателно заблудите или измамите друго лице или компания в
сделка относно значителен въпрос, вие вероятно нарушавате законите на
повечето, ако не и на всички юрисдикции, в които AOI оперира.
Например, неправилното представяне на качеството на тютюна,
съдържанието или стойността в оферти или фактури, дадени на вашите
клиенти, отчети пред правителството или документи за превоз и банки,
може да ви подведе под отговорност за електронна измама или измама
по пощата, рекетиране или други престъпления. По същия начин,
обсъждането на тези неправилни представяния по телефона, по факса,
електронната или обикновената поща, може да представлява федерална
измама по пощата или с превод.

Гражданска Отговорност

Ръката на федералното наказателно законодателство на САЩ относно
измамите е дълга и лицата подлежат на сериозни глоби и затвор при
нарушаването на тези закони. AOI забранява такова поведение и очаква
от служителите си да се подчиняват безпрекословно на приложимите
закони.
Освен наказателните закони Компанията може да бъде подведена и под
гражданска отговорност за определени действия, включително създаване
на ограничения, които възпрепятстват бизнес и договорни споразумения,
злоупотреба с чужда бизнес информация, погрешно охарактеризиране на
качеството на чужд продукт и клевета. Важно е винаги да бъдете
достоверни при представянето на Компанията и другите компании и хора,
и никога да не нарушавате правата на друго лице от името на
Компанията.

Пране на пари

Прането на пари възниква, когато лицата се опитат да направят така, че
приходите от престъпна дейност да изглеждат законни чрез прекарването
им през законни предприятия. Законите в много страни забраняват
приемането или използването на приходи от престъпни дейности.
Пране на пари
Федерални
наказателни
закони при
измама
Гражданска
Отговорност
Анти-бойкот

17
Ø Вие трябва да спазвате всички приложими закони против прането
на пари, както и тези, които изискват докладване на пари в брой и
други подозрителни сделки.
Ø Вие трябва да използвате проверката на юридическия статус, за да
съберете достатъчно информация за клиентите, доставчиците и
други компании, с които имате делови отношения, за да се
уверите, че парите им идват от законни бизнес дейности.
Ø Вие трябва да спазвате всички правила, засягащи честните начини
на плащане. Против политиката на Компанията е да приема
плащане в брой на каквато и да е фактура. Също така против
политиката на Компанията, освен при извънредни обстоятелства и
след одобрение от ДКЗ, е да се приемат плащания в парични
еквиваленти, като записи или пътнически чекове, или да се
приемат чекове от други неизвестни страни. Ако плащането в брой
или други подобни операции са неизбежни, трябва да се
погрижите да изпълните сложните задължения по подробното
отчитане на тези сделки, включително задълженията, наложени от
Данъчната служба на САЩ.
Ø Вие трябва във възможно най-голяма степен да се уверите, че
всички клиенти, доставчици и други, с които имате делови
отношения, желаят да изпълняват всички задължения по
отчитането и точно да отчитат всички подробности по сделката.
Ø Вие трябва да покажете особена бдителност, когато сделката носи
един или повече белези на сделка за пране на пари, като:
– Необичайни начини на плащания, ненужно сложна
структура на сделките или необичайно изгодни условия
на плащане;
– Преводи на пари от към места, известни като „данъчен
рай” или свързани с пране на пари; и,
– Заявки за преводи на пари към неизвестна страна (по
договор) или към сметки без титуляр

Нарушаване на антитръстовите правила и законите за лоялна конкуренция

Навсякъде по света, деловата дейност на AOI е подчинена на законите
за антитръстовите правила и лоялната конкуренция в различните
страни. В САЩ основният антитръстов закон, които определя
поведението на Компанията е Законът на Шърман (Sherman Act), който
разглежда както наказателните санкции, така и гражданската
отговорност при нарушаване на антитръстовите закони. Наказателните
санкции според Закона на Шърман и съответните антитръстови закони
по света са сурови. Нарушаването на Закона на Шърман е углавно
престъпление и може да се накаже с лишаване от свобода до десет
години и глоба от US$1,000,000 за физически лица. Компанията може да
бъде глобена до US$100 милиона за наказателно нарушение.
Целта на тези антитръстови закони е да насърчава конкуренцията. Те
забраняват споразумения или колективни действия между
конкурентите, които може да ограничат търговията или да подтиснат
конкуренцията.

18
Следните споразумения или колективни действия могат да навредят до
такава степен на конкуренцията, че се считат за незаконни сами по себе
си, което на практика означава, че са незаконни без оглед на реалния им
ефект върху:
Ø Фиксиране на цените: споразумения между конкуренти за
определяне или контрол на цените за доставчиците и цените за
клиентите или определяне на условията на продажбите (като
например кредитни условия или такси за доставка), включително
споразумения с конкурентите за ограничаване на производството
по начин, който ще се отрази на цените;
Ø Изкуствено завишени оферти: споразумения между конкуренти
за изкуствено завишаване на офертите;
Ø Хоризонтален пазар или разпределяне на клиентите:
разпределяне на продуктите, услугите, териториите, клиентите
или пазарите между конкурентите; или
Ø Групово бойкотиране: споразумение с клиентите за бойкотиране
на определени доставчици или клиенти.
Важно е да се отбележи, че споразуменията между конкуренти, които се
считат за нарушаване на антитръстовите закони не е задължително да
бъдат явни споразумения, а могат да бъдат негласни или скрити
споразумения, наличието на които е загатнато от косвени доказателства
и аналогично поведение. От изключителна важност за спазване на
антитръстовите закони е да се избягват разговори или комуникация с
конкурентите за цени, условия на продажбите, територии, клиенти,
доставчици, нива на производство или други елементи на
конкуренцията, които могат да служат като такива косвени
доказателства. При антитръстовите закони съществува голяма доза риск,
свързан с обмена на информация с конкурент за цени и ценообразуване,
но има и определени ограничени обстоятелства, при които този обмен е
разрешен. Преди предоставянето или обмена на информация за разходи
и ценообразуване или на конкурент, трябва да се свържете с Главния
юрисконсулт и подробно да опишете обстоятелствата и бизнес
обосновката за това поведение и да получите одобрението на Главния
юрисконсулт преди предоставянето или обмена на тази информация.
Поведение, което може да наруши антитръстовите закони
Докато някой дейности, като например изброените по-горе са незаконни
сами по себе си и са изцяло забранени, други дейности са незаконни,
само ако техният анти-конкурентен ефект преобладава над ползите,
които допринася за конкуренцията. Трябва да се консултирате с Главния
юрисконсулт или с ДКЗ преди да се ангажирате със следните съвместни
дейности, които могат да повишат риска свързан с антитръстовите
закони:
Ø Реципрочно споразумение, което се наблюдава, когато
купувач използва своята покупателна способност, за да
промотира продажби на своите доставчици;
Ø Изключително споразумение, което се наблюдава, когато
купувачът се съгласи да закупи всичките си нужди от
определен продукт от един единствен продавач;
Нарушаване на
антитръстовите
правила и
законите за
лоялна
конкуренция
(продължение)

19
Ø Обвързващо споразумение, което се наблюдава, когато
продавачът обвърже условията на продажбата на един продукт
или услуга, с което придобива определена пазарна тежест върху
придобиването от купувача на втори продукт или услуга;
Ø Предложени сливания, придобивания и други бизнес
комбинации;
Ø Приемане на длъжност или позволяване на друг служител или
длъжностно лице от Компанията да приеме длъжност в борда
на директорите на друга Компания.
Ø Изискване към клиентите да закупят пакет от стоки и услуги или
да осигурят намаления при закупуването на пакет стоки или
услуги; и
Ø Изключително лицензиране и други споразумения за трансфер
на технологии, които ограничават свободата на притежателя на
лиценза (лицензианта) или на предоставящия лиценза.
Ценова дискриминация
Федералните закони срещу ценова дискриминация определят като
незаконна продажбата на сравними стоки на различни цени по едно и
също време на клиенти, които се конкурират, ако ценовата разлика
понижава конкурентоспособността на засегнатия клиент. Отпускането
на средства за реклама при неравностойни условия също е забранено,
ако понижава конкурентоспособността на засегнатия клиент. Ценовите
различия могат да бъдат оправдани при определени условия, ако са
ценово оправдани или предложени с цел да се достигне (но не и да
стане по-добра от) предложената от конкурента цена. Въпреки това,
никога не се опитвайте да сравнявате цените с конкурента с тази цел.
Монополизиране
Ако присъствието на дадена компания на пазара е толкова силно, че
има “пазарна тежест”, което означава на практика да контролира
цените или да премахне конкуренцията, нейното поведение може да се
разгледа внимателно, за да се определи как компанията е придобила
тази сила и как точно я използва. Ако вашата позиция има пазарна
тежест, като например сте доминиращия купувач или доставчик на
тютюн, избягвайте поведение, което на практика се стреми към
контролиране на цените и премахване на конкуренцията, като
например предприемане на действия, които целят фалита на
конкурента. Свържете се с Главния юрисконсулт или с ДКЗ, ако имате
въпроси за монополизирането или смятате, че имате пазарна тежест.
Може да се наблюдава монополизиране и когато две или повече
организации се обединят, за да използват обединената си пазарна
тежест като лост за контролиране на цените или премахне на
конкуренцията. Съображенията за съвместни дейности, които могат да
доведат до пазарна тежест, трябва да бъдат предложени на
вниманието на Главния юрисконсулт или на ДКЗ, преди да се
ангажирате с подобни дейности.

20
Търговски сдружения
Съвместните дейности не са изолирани, тъй като се осъществяват чрез
търговски сдружения. Внимавайте винаги, когато участвате в търговски
сдружения, като отделяте особено внимание на насоките за комуникация
с конкурентите описани по-горе. Освен това, не участвайте в търговски
сдружения, които нарушават антитръстовите закони, тъй като под
отговорност могат да бъдат подведени отделни членове независимо дали
са участвали пряко в незаконни дейности. Ако някога се окажете на
събрание на търговско сдружение, на което се дискутира анти-
конкурентно или незаконно поведение, трябва веднага да напуснете и да
съобщите за случилото се на Главния юрисконсулт или на ДКЗ.
Свържете се с Главния юрисконсулт или с ДКЗ, ако сте част от търговско
сдружение, което предлага програми за обмен на статистически данни,
при които се публикуват данни относно разходи, производствени обеми,
цени, инвентар или сходна информация, за по-добро разбиране на
икономическите закономерности на индустрията. Такива програми са
законни, стига да следват определени препоръки и предпазни мерки.
Лоялна конкуренция
При извършване на дейността на Компанията вие следва винаги да се
стремите да работите честно с трети страни и да не се възползвате
нечестно чрез манипулиране, прикриване, злоупотреба с
привилигирована информация, погрешно тълкуване на значими факти
или други практики за нечестна търговия.
Търговски Санкции

Понякога правителствата прилагат ограничения в търговията и
предвижването при внос от или износ до чужди държави. Например,
търговските разпоредби в САЩ изцяло забраняват на американски
граждани, американски корпорации и, в някои отделни случаи, техните
чуждестранни клонове, да участват в бизнес транзакции със
санкционирани държави, включително продажбата или закупуването на
стоки от тези държави, реекспорт на американски стоки в или от тези
страни в трети страни, както и търговията с юридически лица,
контролирани от правителството на санкционирана държава. Политика на
Компанията е да спазва всички закони, които са приети за ограничаване
на търговията с определени държави. За повече подробности, моля,
разгледайте Политиката на Компанията за Законосъобразност с
икономическите търговски санкции и Резюмето на икономическите
търговски санкции на САЩ и се свържете с ДКЗ, ако имате въпроси или
притеснения относно икономическите търговски санкции

Закони за превоз/митнически такси

Вие трябва да спазвате всички правила и наредби за превоза, като
законите, засягащи правилно изготвената документация за превоза. По-
специално на никой служител или агент не се разрешава да извърши
неофициално плащане за логистични или митнически услуги без
предварителното одобрение на ДКЗ.

Дейностите, описани по-долу, изискват повишена бдителност:
Ø САЩ и определени други страни имат закони, изискващи
маркиране на стоките, за да може крайният купувач да види
страната на произход. Вие трябва да сте осведомени за тези
закони и да спазвате всички други закони относно
правилното етикетиране на стоките.
Ø Компанията има право да си „върне” таксите за внос и др.,
когато стоките са обработени и след това изнесени при
условия, посочени в закона или наредбата. Вие трябва да се
уверите, че формулярите за връщане на митническите такси
не съдържат фалшиви данни.
Ø Забранено е да плащате или участвате в незаконни отстъпки
или рушвети.
Ø Забранено е да подготвяте или улеснявате изготвянето на
фактури за продажби от името на Компанията, които не
отразяват точно цената на продадените стоки.
Ø Отрицателни или черни списъци за сертифициране във
връзка със сделки от износ или акредитиви.
Ø Неточна или заблуждаваща документация, изискана от
търговските партньори.
Ø Размяна на стойности, неотразени във фактурите и други
официални документи.
Ø Сделки с нови търговски партньори.

Нашата политика накратко
AOI разчита на вас да поддържате установените в настоящия Кодекс
стандарти на Компанията. Следващото описва накратко как да
действаме отговорно в работната среда в съгласие с Кодекса:
Да знаем и живеем по стандартите. Като знаем,
разбираме и спазваме приложимите закони и политиките на
Компанията, а също и нашите основни ценности, всеки от нас може
да стане пример за подражание.
Да познаваме закона и да задаваме трудни
въпроси. От вас се очаква да сте запознати със законите, които
се прилагат във вашата специфична сфера на работа и ниво на
отговорност. Ако не сте сигурни дали даден закон или политика на
Компанията се прилага, или дали съществува като цяло, питайте
Главния юрисконсулт или ДКЗ.
Не правете предположения. Не приемайте, че
ръководството вече знае или не го е грижа за проблем или
ситуация. Също така, не допускайте, че никакво действие няма да
бъде предприето. Ръководството на AOI е посветено на това да
гарантира, че се поддържат стандартите за законно и етично
поведение. Ние искаме да ни уведомите, ако нещо не е наред.
Не пренебрегвайте нарушенията,
докладвайте ги. Всички ние трябва да приемаме сериозно
закона и политиките на Компанията. Ако смятате, че някой
нарушава определен закон или политика, моля, предприемете
мерки за адресиране на ситуацията като съобщите на
ръководството, на ДКЗ, на вашия Локален Мениджър
Законосъобразност, на Комисията по одитите на Съвета на
Директорите или на Горещата линия по въпросите на
Законосъобразността (ако желаете анонимно).
Не позволявайте да ви принуждават. Никога не
се допуска нарушаване на закона или политиката, нито трябва
някога да се чувствате окуражаван или принуждаван да направите
това – дори ако мислите, че нарушението ще подобри крайния
резултат или ще помогне да оправдаете целите на работата.

You are here: